Ordlista

  • Avluftning - Stående ledning som mynnar på vind och tak.
  • Dagvattenledningar - Även kallat regnvatten. De ledningar som betjänar stuprör, takbrunnar, spygatt och gårdsbrunnar.
  • Elasticitet - Värmeskillnader leder till rörelser i husens konstruktioner. Krafterna är väldigt stora och bryter på rören.
  • Grenrör - Avstickande ledning från annan.
  • Groda - Allmän term för liggande ledningar i badrum, toalett.
  • Relining - Samlingsbeteckning för all renovering och förnyelse av rör med icke förstörande metoder.
  • Grenrörsförstärkning - Förstärkning i området runt grenrörets insida. Används vid installation av flexibla foderrör.
  • Samlingsledning - Huvudledning som oftast ligger ingjuten i källargolv och betjänar övriga ledningar i systemet. Ledningen ansluter till kommunalt ledningsnät.
  • Sanitära enheter - Ledningar som betjänar tvättställ, toa, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar.
  • Servisledning - Är den del av avloppsledningen som ligger utanför huskroppen och ansluter mot kommunala ledningar. Ledningen ligger på tomtmark och är fastighetsägarens ansvar.
  • Sidodragning - Benämning på den del som viker av 90 grader från stående till liggande placering t.ex. i ett golv eller vid tak och efter minst 0,3 m viker av 90 grader igen till stående placering.
  • S-ning - Snarlik sidodragning men, viker av med 45 graders böj och ändrar placering i sidled med 0-0,5 m på den stående ledningen.
  • Spillvattenledning - Även kallat avlopp, de ledningar som betjänar tvättställ, toastolar, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar
  • Stam - Stående ledning
  • Stamledningsrenovering - En beteckning för relining av rör och ledningar i fastigheter.