Ordlista

 • Avluftning - Stående ledning som mynnar på vind och tak.
 • Dagvattenledningar - Även kallat regnvatten. De ledningar som betjänar stuprör, takbrunnar, spygatt och gårdsbrunnar.
 • Elasticitet - Värmeskillnader leder till rörelser i husens konstruktioner. Krafterna är väldigt stora och bryter på rören.
 • Grenrör - Avstickande ledning från annan.
 • Groda - Allmän term för liggande ledningar i badrum, toalett.
 • Relining - Samlingsbeteckning för all renovering och förnyelse av rör med icke förstörande metoder.
 • Grenrörsförstärkning - Förstärkning i området runt grenrörets insida. Används vid installation av flexibla foderrör.
 • Samlingsledning - Huvudledning som oftast ligger ingjuten i källargolv och betjänar övriga ledningar i systemet. Ledningen ansluter till kommunalt ledningsnät.
 • Sanitära enheter - Ledningar som betjänar tvättställ, toa, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar.
 • Servisledning - Är den del av avloppsledningen som ligger utanför huskroppen och ansluter mot kommunala ledningar. Ledningen ligger på tomtmark och är fastighetsägarens ansvar.
 • Sidodragning - Benämning på den del som viker av 90 grader från stående till liggande placering t.ex. i ett golv eller vid tak och efter minst 0,3 m viker av 90 grader igen till stående placering.
 • S-ning - Snarlik sidodragning men, viker av med 45 graders böj och ändrar placering i sidled med 0-0,5 m på den stående ledningen.
 • Spillvattenledning - Även kallat avlopp, de ledningar som betjänar tvättställ, toastolar, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar
 • Stam - Stående ledning
 • Stamledningsrenovering - En beteckning för relining av rör och ledningar i fastigheter.