Kvalitetsprogram, BRiF 3Q

Branschorganet Relining i Fastigheter, BRiF har 2012 startat ett samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Samarbetet innebär att ett kvalitetsprogram tagits fram som är obligatorisk för alla medlemmar i BRiF som utför relining i fastigheter. Kvalitetsprogrammets syfte är att öka kvalitetsnivån i reliningbranschen och ge kunder en ökad trygghet. Genom att anlita ett BRiF-anslutet företag som klarat den årliga kontrollen utförd av SP vet kunden att företaget uppfyller nedanstående kriterier.

Grundkrav på medlemsföretagen:

 • Medlemsföretaget skall beskriva/visa sin metod/process samt visa specifikation på samtliga använda råvaror.
 • Medlemsföretaget skall ha en dokumenterad utbildnings-/certifieringsplan för montörer som skall innehålla:
  • Metod/Process
  • Materialkunskap
  • Arbetsmiljö
 • Medlemsföretaget skall teckna kontrollavtal med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Krav på företagets egenkontroll och punkter som kommer att kontrolleras av SP:

 • Rutin för ankomstkontroll och journalföring av råvaror som används i reliningen. Ankomstkontrollen skall säkerställa att de deklarerade råvarorna används.
 • Kontrollen skall innefatta batchnummer och utgångsdatum för använda material.
 • Säkerhetsdatablad och annan relevant information/anvisningar från råvaru/materialtillverkare skall finnas på arbetsplatsen.
 • Rutin för kvalitetskontroll av färdiga arbeten skall finnas.
 • Rutin för journalföring och dokumentation av färdiga arbeten ska finnas.
 • Rutin för avvikelsehantering som innehåller anvisningar för återkoppling till process/metodbeskrivning för att undvika att avvikelsen upprepas.
 • Rutin för hantering av avfall och annat överblivet material.

Övervakande kontroll

Kontroll utförs årligen hos respektive medlemsföretag och med avseende på företagets samtliga redovisade reliningsmetoder.

Kontrollbesöken förläggs normalt till arbetsplats samt tillhörande distriktskontor eller motsvarande. I möjligaste mån samordnas besöken på arbetsplats och kontor, och de kan vara oanmälda.

På arbetsplats kontrolleras bl a följande:

 • Att montörernas utbildning/certifiering uppfyller aktuellt medlemsföretags krav.
 • Att råvarutillverkares säkerhetsblad finns på arbetsplatsen, samt att närvarande personal har kunskap om, och tillämpar de anvisningar som finns där.
 • Att använda råvaror överensstämmer med företagets redovisade specifikation och att detta säkerställts genom kontroll mot beställning och leveransdokument (på arbetsplats eller t ex distriktskontor).
 • Att material som används och förvaras på arbetsplatsen är tillräckligt färskt.
 • Att råvaruleverantörens och medlemsföretagets anvisningar följs vid reliningen.
 • Att rutin för kvalitetskontroll av färdiga arbeten finns.
 • Att journalföring och övrig dokumentation sköts enligt anvisningarna.
 • Att personalen har kunskap om, och i förekommande fall tillämpar fastställd avvikelserutin.
 • Att rutin för hantering av avfall och annat överblivet material följs.

På distriktskontor eller motsvarande utförs bl a följande:

 • Allmän genomgång av företagets organisation, metod, eventuella förändringar eller nyheter etc.
 • Utbildning. Har personal som arbetar med relining och kontroll utbildning enligt medlemsföretagets anvisningar? Hur är detta dokumenterat?
 • Kontroll av att mottagna råvaror överensstämmer med företagets redovisade specifikation och att detta säkerställts genom kontroll mot beställning och leveransdokument.
 • Genomgång av utförda arbeten samt stickprovsmässig kontroll bland dessa avseende journaler och övrig dokumentation.
 • Kontroll av att eventuella avvikelser hanterats enligt rutin samt om detta lett till några förändringar i arbetsrutiner eller annat.
 • Kontroll av att eventuella avvikelser i utförda arbeten som konstaterats på distriktskontor eller annan plats (utanför arbetsplatsen) återkopplas till montörer/arbetslag på ett tillfredsställande sätt.
 • Kontroll av att rutin för hantering av avfall och annat överblivet material följs.

Rapportering:

 • SP rapporterar resultatet av de övervakande kontrollerna, normalt direkt till respektive medlemsföretag.
 • Vid enklare avvikelser överenskoms lämpliga åtgärder mellan SP och företaget. Om så anses nödvändigt beslutar SP om extra ordinarie inspektioner efter att föreslagna åtgärder vidtagits, merkostnader för SP debiteras företaget.
 • Vid allvarliga eller upprepade avvikelser rapporteras även till BRiF.
 • SP rapporterar årligen till BRiF om vilka företag som kontrollerats, och med vilket resultat.

Konsekvens vid allvarliga eller upprepade avvikelser

Följande ordning sker vid allvarliga eller upprepade avvikelser
 • Omgående: BRiF skickar en rekommendation till företaget att omgående korrigera avvikelse.
 • Efter 3 månander: BRiF skickar en varning till företaget om avvikelser inte är åtgärdade trots rekommendation.
 • Efter 6 månader: Företaget blir uteslutet ut BRiF om det inte har åtgärdat avvikelse trots varning.

Medlemsföretaget skall återrapportera till föreningen när åtgärder är vidtagna.