BRiF 3q – Kvalitetssäkrad Relining

BRiF 3q

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF, driver sedan 2012 kvalitetsprogrammet BRiF 3q.
Kvalitetsprogrammet är obligatorisk för alla medlemmar i BRiF som utför relining i fastigheter (entreprenörer/installatörer).

Syftet är att höja kvalitetsnivån i reliningbranschen och öka tryggheten för kund. BRiF 3q omfattar årlig kontroll av anslutna företag.

Kontrollen säkerställer att företaget uppfyller de krav som ställs inom kvalitetsprogrammet:

Beskrivning av programmet

Anslutna företag ska följa det regelverk som föreningen tagit fram och som finns att ladda hem längre ned.

Regelverket innebär ett tillägg till de medlemskrav som ställs enligt föreningens stadgar. Krav för medlemskap innebär bland annat att företaget sköter sina åtaganden gentemot samhället, anställda och i övrigt driver verksamheten ansvarsfullt och följer gällande lagar och regler. Regelverket för BRiF 3q omfattar följande huvudpunkter:

  • Företaget ska ha ett verksamhetsledningssystem
  • Företaget ska ha en process-/metodbeskrivning
  • Företaget ska ha personal med rätt kompetens och utbildning
  • Övervakande stickprovskontroller (oberoende 3:e-partskontroller)
  • Krav på dokumentation och spårbarhet

Regelverket för BRiF3q

BRiF3q – Regelverk BRiF3q ver 1.0